Östasiatiska museet: Representanter för KRS träffar statssekreterare på Kulturdepartementet

Idag 21 nov 2016, besökte John Hamben och Bo Liu på uppdrag av KRS Kulturdepartment, och mötte Statssekreterare Per Olsson Fridh och Kulturexpert Fredrik Linder. Partnerna utbytte synpunkter om en rad frågor, rörande den omdebatterade utredning om eventuell samlokalisering av SMVK (Sveriges Museum för Världskultur):

  1. Kulturdepartmentet upplyste om hur beslutsprocessen och ansvarsfördelningen ser ut hos Kulturdepartmentet och SMVK. Kulturdepartementet erkände orimligheten på den nuvarande modellen för marknadsmässig lokalhyra, man har faktiskt börjat testa 6 museum undantagna från modellen, samtigit har man höjt årliga anslaget till SMKV med 4 mkr under 4 års tid för att förbättra dess finanser. Samtidigt underströk Fridh att det skulle krävas ett större regeringsbeslut för att ändra hyressättningsmodellen helt.
  2. Fredrik Linder förklarade att avsikten med den omdebatterade utredning var att både organisatoriskt och ekonomiskt hitta alternativa driftmodell att förbättra SMKVs verksamhet, samlokalisering var bara ett av flera alternativ, och processmässigt är man långt från ett beslut;
  3. KRS representanter uttryckte medlemmarnas oro över förvanskning av kulturvärde, samt skaderisk i samband med eventuellt flytt, ty det saknas riskanalys och uppskattning på indirekt kostnader, för vilket Kulturdepartmentet har full förståelse och uppskattning;
  4. Per Olsson Lindh underströk att regeringen har ingen intention att skala ned Östasiatiska museets verksamhet, oavsett framtida driftmodell, snarare tvärtom.
  5. Linder förklarade att tid för Statskontoret att genomföra utredningen var för knapp, därmed en del brister. Därför en ny mer grundläggande utredning skall förordnas i sinom tid. Även om lokalfråga är normalt ett delegerat beslut för SMVK, kommer regeringen i detta fall reservera stort utrymme för remiss från alla berörda parter, inkl KRS. 
  6. Per Fridh förklarar Ann Follin vara en lyckad rekrytering, och visar fortsatt förtroende och stöd för henne som chef för SMVK.
  7. KRS representant överlämnade ett skriftligt brev vid dagens möte, Per Olsson Linder tackar KRS engagemang och lovar att återkomma med besked om nya oberoende utredning.

Bilagan: Brevet överlämnade till Kulturdepartementet vid mötet

Från höger: Fredrik Linder, Per Olsson Fridh

Medlem i

I samarbete med

Bidragstagare av

Bidragstagare av