1. Varför ska alla i Sverige rösta just på ditt parti?

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Miljö- och klimatfrågorna står högst upp på Miljöpartiets politiska agenda. I början av 2018 presenterade Miljöpartiet ett klimatpolitiskt program med över 140 förslag som kan minska utsläppen ytterligare. Miljöpartiet är det enda riksdagsparti som har svar på hur Sverige ska leva upp till Parisavtalet och de tuffa mål som riksdagen har bestämt.

Vi som delar den här planeten har framtiden i våra händer. Våra barn kommer att fråga oss vad vi gjorde när vi stod inför klimathot och miljöförstöring. Det är nu vi väljer vad vi kan svara. Miljöpartiet vill kunna svara att vi tillsammans förändrade historien och byggde en bättre värld för både människor, djur och natur. Nu. Klimatet kan inte vänta.

2. Varför ska etniska kineser rösta på ditt parti?

Främst av samma anledning som alla andra. Miljöpartiet tror på internationellt samarbete och fri rörlighet. Möjligheten att bosätta sig och verka i andra länder är fantastisk, den vill vi värna. Sverige är ett litet oberoende land med en stark röst i internationella samarbeten. Den som vill att Sverige ska vara en stark och progressiv röst för klimatledarskap, öppenhet, demokrati och mänskliga rättigheter ska rösta på Miljöpartiet.

3. Om ni vinner valet, hur ser Sverige ut om 5 år respektive om 30 år?

En så stor fråga kräver ett omfattande svar! Om 30 år är Sverige ett fossilfritt välfärdsland som har inspirerat världen i klimatomställningen. Redan om fem år är vi en god bit på vägen.

Klimat
Det är enkelt att förflytta sig både i städer och på landsbygd. I städerna finns en väl utbyggd kollektivtrafik och cykelvägar, få människor behöver åka bil. Detta har förbättrat luftkvaliteten och frigjort plats för nya bostäder och grönområden. På landsbygden drivs bilar på biogas och el, omställningen av fordonsflottan har skapat arbetstillfällen eftersom drivmedlen nu produceras på svensk landsbygd.

De klimatsmarta valen har blivit billigare, vi lever inte längre i ett “slit och släng”-samhälle. Det gör också att vi äter mer klimatsmart, ekologisk och närodlad mat. Klimatskadliga subventioner har fasats ut och klimatmålen styr investeringarna i infrastruktur. Det har dubblerat kollektivtrafikens andel av transporterna. Höghastighetståg mellan våra storstäder har skapat större arbetsmarknadsregioner och låter oss bekvämt hälsa på vänner och släktingar i andra delar av landet. Tågen går i tid.

Vår energi kommer uteslutande från förnybara energikällor. Vårt energisystem är flexibelt och många människor är delägare i vindkraftverk eller äger sina egna solceller.

Skola
Miljöpartiet har under många år genomfört skolpolitiska satsningar för att skapa en skolmiljö där elever sätts i centrum som de tänkande och kreativa individer de är, samt en arbetsplats där lärare får vara och utvecklas som just lärare. Sverige kan år 2048 erbjuda en skolgång i världsklass.

Skolsystemet präglas nu av likvärdighet. Alla har chansen att lyckas och utvecklas i skolan - oavsett kommun eller område. Med lärande på var individs premiss får alla elever möjligheten att stå rustade för livets fortsatta utveckling vid skolgångens slut. Den oroande utvecklingen från 00-talets början med pojkars låga skolresultat och flickors psykiska ohälsa har brutits genom satsningar på elevhälsa, fler vuxna i skolan och ett professionellt arbete med jämställdhet och genuspedagogik.

Attraktiviteten att arbeta inom skolan har stärkts, lärarlönerna har stigit och nya tjänster - som lärarsekreterare - har blivit vanligare. Med digitalisering har skolan blivit effektivare, klasserna mindre och den administrativa bördan minskat. Det har gjort att Sverige inte längre har problem med lärarbrist, tvärtom är det ett populärt yrke som har ökat i status.

Jobb
Det gröna samhällsbygget har lett till många nya jobb, bland annat inom förnybar energi och tågsatsningar. Svenska företag har anammat en cirkulär affärsmodell där förnybart, resurseffektivitet, återanvändning och återvinning står i centrum, eftersom det har varit ekonomiskt lönsamt. Det är dessutom den sortens arbetsplatser som många människor söker sig till.

Nya företag och jobb har skapats när konsumtionen inriktats mer mot tjänster och delande snarare än på ägande av prylar. Staten har stöttat utvecklingen genom grön skatteväxling. Många svenska företag har vuxit internationellt, genom att ha hög kompetens inom gröna sektorer men också genom den kunskap och erfarenhet som kommit genom fler utrikesfödda i personalen. Det har blivit mer attraktivt att driva mikro- och småföretag, pga regelförenklingar och ekonomiska lättnader.

Fler får jobb och färre slits ut. Arbetslösheten har sjunkit rejält och anställda får i stor grad styra över sin arbetstid. Det har gjort att människor mår bättre eftersom många har kunnat sänka sin arbetstid och ändå kunnat leva på sin lön. Problemen med utbrändhet, psykisk ohälsa och sjukskrivningar har minskat stort, bland annat för att arbetsmarknaden har blivit tryggare, att vi i större utsträckning delar på jobben och att Sverige är mer jämställt.

Jämställdhet
Löneskillnaderna mellan män och kvinnor har upphört, efter ett gemensamt arbete mellan arbetsmarknadens parter och politiken. Föräldraförsäkringen styrs mer individuellt så att den tas ut mer jämställt mellan vårdnadshavare och den har anpassats efter stjärnfamiljer. En ny familjelagstiftning innebär att det inte längre görs juridiska skillnader på olika sorters familjer – fokus är att alla barn ska må bra och ha lika rättigheter.

Men den stora förändringen är att Sverige värderingsmässigt blivit än mer jämställt. Människor med feministiska värderingar har maktpositioner inom politiken, näringslivet och inom civilsamhället. Det gör att Sverige på de allra flesta platser arbetar medvetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågor, och där det finns makt finns det också en jämn könsfördelning.

Mäns våld mot kvinnor har minskat, bland annat för att samhället tidigt arbetar förebyggande med mansrollen. Förskolepedagoger och lärare har genuspedagogisk kompetens och arbetar aktivt för att alla barn ska få samma möjligheter, oavsett kön.

Välfärd
Sverige är fortsatt ett av världens främsta välfärdsländer. Människor i Sverige är friskare och lever längre. Din hälsa avgörs i mindre utsträckning av var du bor.  Den svenska modellen har utvecklats. Tack vare Sveriges öppna och humana migrationspolitik har vi en balans mellan antalet gamla och unga i befolkningen, något som andra länder i Europa fortfarande inte har löst.

Om du blir sjuk eller arbetslös finns ett starkare skyddsnät genom en allmän skattefinansierad grundförsäkring. Den administreras av en myndighet, och en person som är sjuk eller arbetslös har alltså en kontaktperson och slipper falla mellan stolarna. Diskrimineringslagstiftningen har stärkts så att människor med funktionsnedsättningar har likvärdig tillgång till välfärden.

Ett mer flexibelt och humant arbetsliv gör att färre är sjukskrivna. Socialförsäkringen är bättre anpassad för människor med olika behov och till exempel företagare och studerande har ett lika bra socialförsäkringsskydd som andra grupper. Alla kan välja skola, vård och omsorg av hög kvalitet. Bland valmöjligheterna finns fler idéburna verksamheter utan vinstsyfte än idag.

Migration
Vi har en rättssäker asylprocess där alla som är i behov av skydd får stanna och kan återförenas med sina familjer i Sverige. Människor flyttar också till Sverige för att arbeta, studera, forska eller för att de hittat kärleken här. Sveriges befolkning växer och vi har en bättre balans mellan antalet gamla och unga i befolkningen.

I Sverige lärde vi oss mycket av det stora flyktingmottagandet 2015 och blivit världsledande på integration och etablering. Vi har kraftigt höjt kapaciteten i vårt mottagningssystem och gjort det mer flexibelt så att vi står väl rustade att ta emot människor både i lägen när det kommer få och när det kommer många asylsökande. Många andra länder tittar nu på den svenska rättssäkra asylprövningen, systemet för arbetskraftsinvandring och hur vi byggde upp vår kapacitet. De långsiktiga vinsterna som invandring medför har helt enkelt blivit uppenbara för vår ekonomi, välfärd och konkurrenskraft.

Se gärna vårt språkrör Isabella Lövins tal till nationen, där hon talar om hur vi vill att Sverige ska se ut om tio år: https://www.mp.se/just-nu/mitt-sverige-2028-isabella-lovin Om fem år är vi en god bit på vägen, om vi får bestämma.


4. Om ni vinner valet, hur ser världen ut om 5 år respektive om 30 år?

Om 30 år har Sveriges utveckling inte bara påverkat de svenska utsläppen. Då har vi tillsammans med andra ambitiösa länder, delstater, kommuner och företag lyckats uppfylla Parismötets ambitiösa mål om att begränsa den globala temperaturökningen. Världen har lyckats med klimatutmaningen så långt det var möjligt. Sverige ses som en global förebild som har inspirerat andra att följa efter, och har varit pådrivande i internationella förhandlingar. Svenska företag har kunnat växa internationellt genom att de tidigt anpassade sig till en grön ekonomi och hittade innovativa gröna lösningar – som nu är marknadsledande. En ny generation växer upp och kan känna hopp inför att världen kan lösa svåra utmaningar.

EU har varit ledande i den internationella klimatpolitiken för ambitiösa mål och mer pengar till klimatomställningen, bland annat genom en skatt på finansiella transaktioner. EU:s klimatpolitik har därmed kunnat bidra till omfattande investeringar som lett till att Europa har gott om billig, förnybar energi. De stora europeiska länderna knyts samman med smidiga och snabba tågförbindelser. Den nya hållbara fiskepolitiken har inneburit en kraftig återhämtning av fiskebestånden och plastfria hav är en prioritet.

Europa är en del av en värld av demokratier där människor rör sig fritt och där folk och länder samarbetar med varandra. Sverige gör stora insatser inom EU-samarbetet, framför allt inom klimat och miljö samt inom mänskliga rättigheter. EU har en aktiv och tydlig gemensam utrikespolitik vilket bidragit till att konflikterna med Ryssland och i mellersta östern övergått i en utveckling mot demokrati och samarbete.

Ingen som tvingas fly behöver längre riskera sina liv för att ta sig till Europa. För de som behöver söka skydd i Europa finns det etablerade lagliga och säkra vägar, till exempel genom ett system med humanitära visum. Sverige var pådrivande när EU lyckades enas om att ta gemensamt ansvar, i politiken för lagliga vägar och även på FN-nivå där världens länder nu arbetar gemensamt med flyktingfrågorna på ett långt mycket bättre sätt än tidigare.

Om fem år är denna riktning tydlig.

5. Vad tycker ni om utbyte/samarbete mellan Sverige och Kina idag? Kan det blir ännu bättre? Och hur?

Miljöpartiet välkomnar stärkta mellanfolkliga förbindelser. Vi tror att utbyten och samverkan för länder närmare varandra, skapar välstånd och främjar stabilitet och säkerhet. Sverige har ett omfattande utbyte med Kina inom bland annat handel, kultur och forskning. Vi för även en politisk dialog om internationella frågor och mänskliga rättigheter med Kina. Situationen vad gäller mänskliga rättigheter och bristen på yttrandefrihet i Kina är ett mycket allvarligt problem.  Vi fördömer alla kränkningar av mänskliga rättigheter i Kina, såsom godtyckliga arresteringar, framtvingade bekännelser och hemliga förvar. Genom vidgade kontaktytor, samarbeten och breda mellanfolkliga förbindelser vill vi stödja framväxten av ett kinesiskt civilsamhälle, vilket på sikt även främjar demokratiseringen och respekten för de mänskliga rättigheterna. Vi vill att Kina öppnar sin ekonomi för europeiska investeringar på likvärdiga villkor och att respekten för patent och copyright-rättigheter stärks.

联系我们

华联秘书处 KRS Kansliet, Holländargatan 27, SE-113 59 Stockholm.  www.huaren.se,  该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。 Bankgirot Nr: 350-2382

华联会员组织:连各个协会

获得更多信息,请关注华联公共微信号