1. Varför ska alla i Sverige rösta just på ditt parti?
Centerpartiet är ett grönt, frihetligt parti med fötterna på jorden. I mer än hundra år har vi slagits för att människor ska få bestämma mer själva, för att vi ska ha ett hållbart samhälle. Och för att man ska kunna bo och jobba i hela Sverige, för vi klarar oss inte utan varandra. Under nästa mandatperiod kommer Centerpartiet särskilt att arbeta för att:

 •  Försvara demokratin mot främlingsfientlighet, islamistisk fundamentalism, vänsterextremism och nazism. Vi måste alltid verka för kvinnor och mäns lika rättigheter samt demokratiska fri- och rättigheter. Sverige ska vara ett medmänskligt land.
 •  Ställa om till gröna transporter och ersätta fossil energi med förnybart. Östersjön ska bli friskare och vi ska få levande sjöar och vattendrag.
 •  Genomföra långsiktiga och ansvarsfulla reformer för arbetsmarknad, bostadsmarknad, skatter och migration.
 •  Minska klyvningen av arbetsmarknaden och förbättra integrationen. Alla som kan arbeta ska jobba och försörja sig själva.
 •  Öka företagandet och förstärka Sveriges konkurrenskraft.
 •  Landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas. Hela Sverige måste få möjlighet att bidra och utvecklas.
 •  Korta vårdköerna och skapa en närmare vård med primärvården i fokus i hela landet.
 •  Öka tryggheten och minska brottsligheten genom att såväl bekämpa som förebygga brott.
 •  Träffa en bred överenskommelse om en långsiktig migrationspolitik, som förenar ordning och reda med humanism och medmänsklighet.
 •  Stärka det civila och militära försvaret och förbättra beredskapen och förmågan att möta kriser och naturkatastrofer i hela landet.

2. Varför ska etniska kineser rösta på ditt parti?
För Centerpartiet är den enskilda människan utgångspunkten. När andra ser människor som representanter för sitt kön, sin religion eller sin hudfärg – då ser vi dem som individer, med egna drömmar och mål. Medmänsklighet handlar om att behandla andra som just människor. Som jämlikar. Med ett eget värde utifrån sin person. Inte som grupprepresentanter, som mindre värda eller som medel för andra.

3. Om ni vinner valet, hur ser Sverige ut om 5 år respektive om 30 år?
Sverige ska vara ett medmänskligt land. Ett land där människor får leva sina liv efter eget huvud. Där alla barn och unga ges chans att förverkliga sin fulla potential. Där vi inte begränsar och detaljstyr, men där vi stöttar och hjälper. Sverige ska vara ett land där vi står fast i våra värderingar även när det blåser hårda vindar.

Centerpartiet värnar de institutioner och värderingar som utgör grunden för ett fritt och tryggt samhälle. Det handlar om en liberal demokrati, med press- och yttrandefrihet. Där vi möter varandra med respekt, inte med hat eller hot. Det handlar om en närvarande rättsstat, som skyddar våra fri- och rättigheter. Där alla är lika inför lagen och ingen lämnas utanför.

Vi ser de människor som flyr. Familjer som splittras. Barn som förlorat sina föräldrar. I en tid då krig och konflikt driver människor på flykt behöver vi visa medmänsklighet genom att försvara rätten att söka asyl och möjligheten för familjer att återförenas.

Övergrepp riktade mot kvinnor är ett av de tydligaste exemplen på hur människor kränks och förminskas. Historiskt har kvinnor omyndigförklarats, tystats och förvägrats sina rättigheter. Förra årets #meetoo-upprop var en smärtsam och viktig påminnelse om att det fortfarande finns en utbredd tysthetskultur och destruktiva normer som leder till övergrepp mot kvinnor. Vi vet också att många flickor och kvinnor begränsas av en förtryckande hederskultur. Frihet för enskilda människor förutsätter jämställdhet mellan män och kvinnor.

Även miljöfrågan är en tydlig värderingsfråga. Den handlar om hur vi tar hand om vår natur och vår miljö samt vad vi efterlämnar till kommande generationer. I spåren av klimatförändringarnas extrema väderhändelser följer svår torka, skogsbränder och översvämningar. Ett bättre klimat, god miljö och grön tillväxt kräver att vi brukar och förvaltar, inte förbrukar och förstör. Att vi samarbetar över de gränser som föroreningarna och naturkatastroferna inte bryr sig om. Att vi är rustade för att klara av ett förändrat klimat.

4. Om ni vinner valet, hur ser världen ut om 5 år respektive om 30 år?
Centerpartiet vill se ett utökat internationellt samarbete och ökad diplomatisk dialog. Samarbetsorganisationer som FN och EU, handelsavtal och bistånd, kan knyta länder närmare varandra så att konflikter undviks och förtryckta människors rätt kan försvaras.

Som medborgare och invånare i demokratiska länder med yttrandefrihet har vi också ett särskilt ansvar att fortsätta stå upp för dem som till priset av svåra uppoffringar och ibland med livet som insats kämpar för frihet och värdighet i länder med diktatoriska och förtryckande regimer.

Vi är förespråkare av ett starkt FN eftersom fred, skyddet av mänskliga rättigheter och hållbar utveckling är hela världens ansvar. FN måste de kommande åren utvecklas och reformeras för att fullt ut bli en organisation som kan bära detta ansvar. I en värld med omfattande miljö- och klimatproblem måste FN och dess medlemsstater ta ett större ansvar för att driva på för globala, bindande avtal och effektiva åtgärder. Det är världens fattiga som drabbas allra hårdast av klimatförändringar, stigande havsnivåer, brist på rent vatten, förbrukade naturresurser och allvarliga katastrofer.

För att en hållbar framtid ska bli möjlig måste klimatarbetet och fattigdomsbekämpningen gå hand i hand. En av framgångsfaktorerna i detta arbete är att människor i fattiga länder, särskilt kvinnor, får möjlighet till egen försörjning.

Vi vill se en värld där alla länder är fria att välja den väg de själva vill, utan hot om militärt våld från andra länder för att få dem att ändra sig.

5. Vad tycker ni om utbyte/samarbete mellan Sverige och Kina idag? Kan det blir ännu bättre? Och hur?
Det samarbete och den dialog som idag finns mellan Sverige och Kina är viktig och har stor utvecklingspotential. Detta inte minst vad gäller handelsrelationerna och det breda samarbetet på miljö- och klimatområdet som har stor utvecklingspotential. För att utveckla samarbetet krävs bland annat fler kontaktytor mellan svenska och kinesiska företag. Vi ser också framför oss en fortsatt politisk dialog om demokrati, mänskliga rättigheter och betydelsen av ett livskraftigt civilsamhälle.

中文翻译,来自华联微信公共号

1. 为什么瑞典选民应该投给中间党?
中间党是一个崇尚绿色和自由,脚踏实地的政党。一百多年以来,我们一直在致力于鼓励人们自觉创建可持续发展的社会,并最终实现在整个瑞典友好的工作和宜居环境,因为我们相互依存。在下一议会周期内,中间党将在以下几个方面努力:

 • 捍卫民主,反对仇外心理,反对伊斯兰原教旨主义,极左思想和纳粹主义。我们必须始终为男女平权以及民主和自由权利而奋斗。瑞典应该是一个人性化的国家。
 • 致力绿色交通,用可再生能源替代化石能源。波罗的海将变得更干净,我们将拥有更具活力的湖泊和溪流。
 • 对劳动力市场,住房市场,税收和移民政策实施长期和负责的改革。
 • 缩小就业市场的分裂并改善融合。每个人都应该能自食其力。
 • 鼓励企业发展,增强瑞典的竞争力。
 • 开发农村,而不是维持现状。整个瑞典的发展应该保持同步。
 • 缩短医疗服务的等待周期,并在全国范围内发展初级保健。
 • 通过预防和打击犯罪来提高社会安全。
 • 制定长期的移民方针,有效地统一政策来处理人权和人道主义相关事宜。
 • 加强军事防御和民防,提高全国应对危机和自然灾害的能力。

2. 为什么瑞典华人应该投给中间党?
对于中间党来说,每个人是独立的个体。 当其他人将人们因性别,宗教或肤色划分时,我们将每个人视为拥有自己的梦想和目标的个体。人道主义就是平等对待他人。我们尊重个人的价值,而非将其打上群体的标签。

3. 如果中间党获胜,瑞典在5年或30年内展望是?
瑞典应该是一个人性的国家。一个人们可以自由做出选择的国家。所有儿童及青少年都有机会充分发挥其潜力。我们不设限定,不控细节。但我们会提供帮助与支持。即便外界狂风大作,瑞典也应能坚守我们的价值观。
中间党坚守构成自由和安全社会基础的体制和价值观。即自由民主,新闻自由和言论自由。我们尊重彼此,而不是带着仇恨或威胁。我们维持现行法治对于我们的权利和自由的保护。每个人享有同样的法律保护,法律面前人人平等。
我们看到难民们,家庭分裂的人,失去父母的孩子。在战争和冲突驱使人们奔逃的时代,我们需要通过捍卫寻求庇护的权利和家庭团聚的机会来表现人性。
对妇女的暴力行为是人们如何受到侵犯和损害最明显例子之一。从历史上看,妇女权利常被剥夺,被噤声且无法申诉。去年的#meetoo运动是一个沉重而痛苦的提醒。它表现了依然存在的沉默文化和具有破坏性的规范会导致对妇女的虐待。我们也知道,许多女性还在受压抑的贞节(荣誉)所限。而男女平等是个人自由的前提。
环境问题也是一个非常有价值的议题。我们如何保护自然环境也事关子孙后代。极端天气事件例如严重干旱,森林火灾和洪水等都在昭示环境的改变。适宜的气候条件,良好的环境和青山绿水需要我们呵护,而不是仅仅是索取和破坏。我们在限制污染和预防灾害方面需要共同努力。这样将有助于应对不断变化的气候。

4. 如果中间党获胜,那么5年或30年后对世界的展望是?
中间党希望看到加强国际合作和外交对话。利用联合国和欧盟等合作组织,各种贸易协定和援助将使各国更紧密地联系在一起,同时也会避免冲突并保护人民权利。
作为具有言论自由的民主国家的公民,我们还有特殊责任,继续支持那些以牺牲精神为代价,为独裁和压迫政权国家的人民自由和尊严而斗争的人。
我们倡导强大的联合国,因为和平,保护人权和可持续发展是全世界的责任。联合国在未来几年内必须有发展和改革,以成为充分承担这一责任的组织。世界上最贫困的人口受气候变化,海平面上升,缺水,自然资源消耗和严重灾害的影响最大。在一个面临复杂环境和气候问题的世界中,联合国及其成员国必须承担更大的责任,以实现全球的,有约束力的协议和采取有效行动。
为了实现可持续的未来,气候工作和扶贫必须齐头并进。这项工作的成功因素之一是贫穷国家的人们,特别是妇女,有机会自给自足。
我们希望看到一个所有国家都可以自由选择自己想要的道路的世界,而不会受到其他国家的军事暴力威胁而改变。

5.您如何看待今天瑞典和中国之间的交流/合作?可以做得更好吗?如何才能做得更好?
瑞典与中国目前的合作与对话非常重要, 同时也具有很大的发展潜力。尤其在经贸关系与环境和气候领域的合作上。 为此需要更多的瑞典企业与中国企业的合作发展。 我们还希望看到在关于民主,人权和公民社会方面持续的政治对话。

联系我们

华联秘书处 KRS Kansliet, Holländargatan 27, SE-113 59 Stockholm.  www.huaren.se,  该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。 Bankgirot Nr: 350-2382

华联会员组织:连各个协会

获得更多信息,请关注华联公共微信号